no 25
발주처 현대건설
용역내용 미 8군 막사 및 유아보육센터 기술제안 및 실시설계

 

  회사명:㈜ 한국화재안전기술    주소:서울시 송파구 가락동 93-3번지 영창빌딩4층
Tel : 02-452-8119, 02-3401-8119    Fax : 02-452-8199    E-mail : fist119@gmail.com
Copyright (c) Korea Fire Safety & Technology . All rights reserved